Polityka prywatności

Wykonując obowiązek przewidziany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych (ADO):
Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Miejski Ludowy Klub Sportowy Znicz Biała Piska z siedzibą Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, REGON: 790270160, NIP: 8491286492.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: zniczbialapiska@wmzpn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane będą przetwarzane w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f RODO.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.

3. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub dla niektórych kategorii danych – przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

5. Prawa podmiotu, którego dane przetwarzamy
Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.
W przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel: 22 531 03 00

7. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia, czy realizacji umowy, lub podejmowania działań przed zleceniem świadczenia usług lub zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych, świadczenie usług, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy może być niemożliwe lub utrudnione.